Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 41. Bảng chia 7 có đáp án

  • 256 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 63 : 7 = 9

Vậy số thích hợp cần điền vào ô trống là 9.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 63 : 7 = 9

56 : 7 = 8

42 : 7 = 6

35 : 7 = 5

28 : 7 = 4

Số cần điền vào ô trống là số khi chia cho 7 được kết quả là 7.

Vậy số đó là: 7 x 7 = 49


Câu 3:

Kết quả của phép tính 91 : 7 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kết quả của phép tính 91 : 7 là: (ảnh 1)

Vậy kết quả của phép tính trên là 13.


Câu 4:

Chia đều 63 chiếc bánh thành 7 phần bằng nhau, môi phần có bao nhiêu chiếc bánh?

Xem đáp án

Đáp án đúng C.

Mỗi phần có số chiếc bánh là:

63 : 7 = 9 (chiếc bánh)

Đáp số: 9 chiếc bánh


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 56 : 7 = 8

Vậy phát biểu 56 : 7 = 7 là không đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận