Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 41. Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000 có đáp án

  • 400 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

5 x = 95

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm thừa số chưa biết em lấy tích chia cho thừa số đã biết.

95 : 5 = 19

Vậy số cần điền vào ô trống là 19


Câu 2:

Có 3 xe ô tô chở học sinh đi thăm Lăng Bác Hồ, mỗi xe chở 35 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đi thăm Lăng Bác Hồ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tổng số học sinh đi thăm Lăng Bác Hồ là:

35 x 3 = 105 (học sinh)

Đáp số: 105 học sinh


Câu 3:

Bạn An có 28 quả cam. Hỏi An cần có ít nhất bao nhiêu chiếc giỏ để đựng 28 quả cam đó, biết rằng mỗi giỏ chỉ đựng được tối đa 5 quả cam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Ta thấy 28 : 5 = 5 (dư 3)

Lấy 28 quả cam xếp đều vào 5 giỏ còn dư 3 quả

Do đó cần thêm 1 giỏ nữa để đựng nốt 3 quả cam còn lại

Vậy An cần ít nhất số giỏ đựng cam là:

5 + 1 = 6 (giỏ)

Đáp số: 6 giỏ


Câu 4:

Kết quả của phép nhân 123 x 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đặt tính và tính ta được 123 x 4 = 492


Câu 5:

Kết quả của phép chia 906 : 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

906 : 3 = 302


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận