Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 42. Ôn tập biểu thức số có đáp án

  • 349 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính giá trị của biểu thức: 156 x 5 + 120

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

156 x 5 + 120 = 780 + 120 = 900

Vậy giá trị của biểu thức là 900


Câu 2:

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có giá trị lớn hơn 100?

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có giá trị lớn hơn 100?(120 -30) : 3(120 -30) : 320 x 3 + 2020 x 3 + 20BBAA(30 - 20) x 5(30 - 20) x 5(20 +30) x 5(20 +30) x 5DDCC (ảnh 1)
 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: (120 – 30) : 3 = 90 : 3 = 30 < 100

20 x 3 + 20 = 60 + 20 = 80 < 100

(20 + 30) x 5 = 50 x 5 = 250 > 100

(30 – 20) x 5 = 10 x 5 = 50 < 100

Vậy biểu thức có giá trị lớn hơn 100 là: (20 + 30) x 5

 


Câu 4:

Tính giá trị của biểu thức: (120 x 2 + 20 - 10) : 5

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

(120 x 2 +20 -10) : 5

= (240 + 20 – 10) : 5

= (260 - 10 ) : 5

= 250 : 5

= 50

Vậy giá trị của biểu thức là 50


Câu 5:

Người ta đóng 288 bánh xe ô tô vào các hộp, mỗi hộp 4 bánh xe. Sau đó lại đóng các hộp vào các thùng, mỗi thùng 8 hộp. Hỏi người ta đóng được bao nhiêu thùng bánh xe ô tô như vậy?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vậy số hộp đóng được từ 288 bánh xe là:

288 : 4 = 72 (hộp)

Mỗi thùng 8 hộp, vậy số thùng đóng được là:

72 : 8 = 9 (thùng)

Đáp số: 9 thùng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận