Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 43. Bảng chia 8 có đáp án

  • 244 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành dãy số sau:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 56 : 8 = 7

48 : 8 = 6

32 : 8 = 4

24 : 8 = 3

16 : 8 = 2

Số cần điền vào ô trống là số khi chia cho 8 được kết quả là 5.

Vậy số đó là: 8 x 5 = 40


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khẳng định nào sau đây là đúng? (ảnh 1)

Vậy 70 : 8 = 8 (dư 6).


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 40 : 8 = 5

66 : 8 = 8 (dư 2)

Số dư lớn nhất trong phép chia cho 8 là 7.


Câu 4:

Có 8 miếng bánh pizza, Hùng ăn 1 miếng. Như vậy Hùng đã ăn … cái bánh?

Có 8 miếng bánh pizza, Hùng ăn 1 miếng. Như vậy Hùng đã ăn … cái bánh (ảnh 1)

 

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Có tất cả 8 miếng pizza.

Hùng ăn 1 miếng.

Như vậy Hùng đã ăn Có 8 miếng bánh pizza, Hùng ăn 1 miếng. Như vậy Hùng đã ăn … cái bánh (ảnh 2) cái bánh.


Câu 5:

Có 80 quả bóng được chia đều cho 10 đội chơi. Hỏi mỗi đội được nhận bao nhiêu quả bóng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mỗi đội chơi được nhận số quả bóng là:

80 : 10 = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả bóng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận