Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 44. Ôn tập chung có đáp án

  • 315 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính: 257 x 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kết quả của phép tính: 257 x 3 là: (ảnh 1)

+ 7 nhân 3 bằng 21, viết 1 nhớ 2

+ 3 nhân 5 bằng 15, nhớ 2 là 17, viết 7 nhớ 1

+ 2 nhân 3 bằng 6 nhớ 1 bằng 7, viết 7


Câu 2:

Kết quả của phép tính 70 : 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kết quả của phép tính 70 : 4 là: (ảnh 1)

+ 7 chia 4 bằng 1; 1 nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3

+ Hạ 0; 30 chia 4 bằng 7

+ 7 nhân 4 bằng 28; 30 trừ 28 bằng 2

Vậy kết quả của phép tính: 70 : 4 = 17 (dư 2)


Câu 3:

Cho hình vẽ. Trung điểm của đoạn thẳng AD là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

O là trung điểm của AD


Câu 4:

Giá trị biểu thức: 15 x (15 – 9) x 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

15 x (15 – 9) x 2

= 15 x 6 x 2

= 90 x 2

= 180

Vậy giá trị biểu thức là 180


Câu 5:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

34 + 12 + 36 = 82 (cm)

Đáp số: 82 cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận