Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 45. Các số có bốn chữ số. Số 10000 có đáp án

  • 826 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số gồm 5 nghìn, 2 trăm, 7 chục và 3 đơn vị viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số gồm 5 nghìn, 2 trăm, 7 chục và 3 đơn vị viết là 5273


Câu 2:

Số 3674 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 3674 được đọc là: Ba nghìn sáu trăm bảy mươi tư


Câu 3:

Số nào dưới đây có chữ số hàng trăm là 2?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 8235 gồm 8 nghìn, 2 trăm, 3 chục, 5 đơn vị.

Do đó chữ số hàng trăm của số 8235 là số 2


Câu 4:

Số 4078 có chữ số hàng nghìn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 4078 gồm 4 nghìn, 0 trăm, 7 chục, 8 đơn vị

Do đó chữ số hàng nghìn của số 4078 là số 4.


Câu 5:

Số 10000 đọc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 10000 đọc là Mười nghìn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận