Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 46. So sánh các số trong phạm vi 10 000 có đáp án

  • 327 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền dấu >, < hoặc = vào ô trống:

3 112

?

2 585

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lưu ý: Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải

+ Số 3 112 có chữ số hàng nghìn là 3, số 2 585 có chữ số hàng nghìn là 2

+ Do 3 > 2 nên 3 112 > 2 585

Vậy ta cần điền dấu > vào ô trống.


Câu 2:

Điền dấu >, < hoặc = vào ô trống

408

?

4 567

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lưu ý: Trong hai số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn

+ Số 408 có 3 chữ số

+ Số 4 567 có 4 chữ số

Do số 408 có ít số chữ số hơn số 4 567 nên ta cần điền dấu < vào ô trống.


Câu 3:

Sắp xếp các số 5 232; 5 322; 5 223 theo thứ tự từ lớn đến bé:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

+ Số 5 232; 5 322; 5 223 đều có chữ số hàng nghìn là 5

+ Số 5 232 có chữ số hàng trăm là 2;

Số 5 322 có chữ số hàng trăm là 3;

Số 5 223 có chữ số hàng trăm là 2.

Do 3 > 2 nên số 5 322 lớn hơn hai số 5 232 và 5 223

+ Số 5 232 có chữ số hàng chục là 3

Số 5 223 có chữ số hàng chục là 2

Do 3 > 2 nên 5 232 > 5 223

+ Ta có: 5 322 > 5 232 > 5 223

Do đó, các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 5 322; 5 232; 5 223


Câu 4:

Số bé nhất có 4 chữ số là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số bé nhất có 4 chữ số là số 1 000.


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

+ Ta có: 1 lít = 1 000 ml

Do số 1 000 có 4 chữ số; số 999 có 3 chữ số nên 1 000 > 999

Vậy 1 000 ml > 999 ml hay 1 lít > 999 ml.

+ Câu A sai vì: 1 phút = 60 giây

Do 60 > 59 nên 1 phút > 59 giây

+ Câu B sai vì: 1 m = 10 dm

Do 10 < 95 nên 1 m < 95 dm

+ Câu D sai vì: 1 km = 1 000 m

Do 1 000 < 9 000 (số 1 000 có chữ số hàng nghìn là 1, số 9 000 có chữ số hàng nghìn là 9; Vì 1 < 9 nên 1 000 < 9 000). Nên 1 000 m < 9 000 m hay 1 km < 9 000 m


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận