Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 48. Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm có đáp án

  • 293 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 1 824 làm tròn đến hàng chục ta được số

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Lưu ý: Khi làm tròn số đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì ta làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên

+ Số 1 824 có chữ số hàng đơn vị là 4.

+ Do 4 < 5 nên ta làm tròn xuống thành số 1 820

Vậy số 1 824 làm tròn đến chữ số hàng chục thành số 1 820


Câu 2:

Số 3 048 làm tròn đến chữ số hàng chục ta được số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ Số 3 048 có chữ số hàng đơn vị là 8

+ Do 8 > 5 nên ta làm tròn lên thành số 3 050

Vậy số 3 048 làm tròn đến chữ số hàng chục thành số 3 050


Câu 3:

“Số 4 385 làm tròn đến hàng trăm thành số 4 300”. Phát biểu trên đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Lưu ý: Khi làm tròn số đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên

+ Số 4 385 có chữ số hàng chục là 8

+ Do 8 > 5 nên ta làm tròn lên thành số 4 400

“Số 4 385 làm tròn đến hàng trăm thành số 4 300”. Phát biểu trên đúng hay sai? (ảnh 1)

Vậy số 4 385 làm tròn đến hàng trăm thành số 4 400

Do đó phát biểu trên không đúng.


Câu 4:

Khi đi thăm một thư viện có 5 236 cuốn sách. Bốn bạn An, Bình, Mai, Lan có đưa ra nhận xét như sau:

+ An nói: Nếu làm tròn đến hàng chục thì thư viện có khoảng 5 230 cuốn sách

+ Bình nói: Nếu làm tròn đến hàng chục thì thư viện có khoảng 5 240 cuốn sách

+ Mai nói: Nếu làm tròn đến hàng trăm thì thư viện có khoảng 5 300 cuốn sách

+ Lan nói: Nếu làm tròn đến hàng chục thì thư viện có khoảng 5 200 cuốn sách

Hỏi có mấy bạn đưa ra nhận xét đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

* Làm tròn đến chữ số hàng chục: Số 5 236 có chữ số hàng đơn vị là 6, do 6 > 5 nên khi làm tròn đến chữ số hàng chục, ta làm tròn lên thành số 5 240. Do đó Bình phát biểu đúng, An phát biểu sai.

* Làm tròn đến chữ số hàng trăm: Số 5 236 có chữ số hàng chục là 3, do 3 < 5 nên khi làm tròn đến hàng trăm, ta làm tròn xuống thành số 5 200. Do đó Mai phát biểu sai, Lan phát biểu đúng.

Như vậy có hai bạn Bình và Lan phát biểu đúng.


Câu 5:

Một nông trại trồng 3 255 cây cà phê. Bác nông dân nói “Nông trại của tôi trồng khoảng 3 300 cây cà phê”. Hỏi Bác đã làm tròn số cây cà phê đến hàng nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

+ Số 3 255 có chữ số hàng đơn vị là 5, do 5 = 5 nên khi làm tròn đến hàng chục, ta làm tròn lên thành số 3 260.

Do đó bác nông dân không làm tròn số cây cà phê ở nông trại đến hàng chục

+ Số 3 255 có chữ số hàng chục là 5. Do 5 = 5 nên khi làm tròn đến hàng trăm, ta làm tròn lên thành số 3 300.

Vậy bác nông dân đã làm tròn số cây cà phê ở nông trại đến hàng trăm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận