Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 49. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số có đáp án

  • 250 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 642 : 3 bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ 6 chia 3 bằng 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

+ Hạ 4, 4 chia 3 bằng 1, viết 1

1 nhân 3 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1

+ Hạ 2, 12 chia 3 bằng 4, viết 4

4 nhân 3 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0

Vậy 642 : 3 = 214.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 637 : 5 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ 6 chia 5 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 6 trừ 5 bằng 1

+ Hạ 3, 13 chia 5 bằng 2, viết 2

2 nhân 5 bằng 10, 13 trừ 10 bằng 3

+ Hạ 7, 37 chia 5 bằng 7, viết 7

7 nhân 5 bằng 35, 37 trừ 35 bằng 2

Vậy 637 : 5 = 127 (dư 2).


Câu 3:

Phép chia nào sau đây có cùng số dư với phép chia 123 : 6

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Em thực hiện các phép chia:

123 : 6 = 20 (dư 3)

407 : 5 = 81 (dư 2)

802 : 4 = 200 (dư 2)

143 : 7 = 20 (dư 3)

504 : 3 = 168

Vậy hai phép chia 123 : 6 và 143 : 7 đều có cùng số dư là 3


Câu 4:

Kết quả của phép tính 500 x 0 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Một số bất kì khi nhân với 0 đều bằng 0.

Vậy 500 x 0 = 0.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 1 giờ = 60 phút

Vậy 5 giờ = 60 phút × 5 = 300 phút.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận