Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 5. Tìm số bị trừ, tìm số trừ có đáp án

  • 382 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm số bị trừ

Tìm số bị trừ (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số bị trừ, ta thấy hiệu cộng với số trừ.

Vậy số cần điền vào ô trống là:

85 + 30 = 115


Câu 2:

Tìm số bị trừ
Tìm số bị trừ (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm số bị trừ, ta thấy hiệu cộng với số trừ

Vậy số cần điền vào ô trống là:

54 + 21 = 75


Câu 3:

Tìm số trừ:

Tìm số trừ: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Vậy số cần tìm là:

80 – 54 = 26


Câu 4:

Tìm số trừ:

Tìm số trừ: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Số cần điền vào ô trống là:

27 – 9 = 18


Câu 5:

Trong hộp có một số cái kẹo, sau khi Bình ăn hết 5 cái thì trong hộp còn 42 cái kẹo nữa. Hỏi lúc đầu hộp đó có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lúc đầu trong hộp có tất cả số cái kẹo là:

42 + 5 = 47 (cái)

Đáp số: 47 cái kẹo


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận