Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 50. Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, Hình chữ nhật, hình vuông có đáp án

  • 360 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống

Tổng độ dài các cạnh của một hình tam giác là ………… của hình đó

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tổng độ dài các cạnh của một hình tam giác là chu vi của hình đó


Câu 2:

Có mấy phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

1. Chu vi hình tứ giác là tổng độ dài các cạnh của hình đó

2. Chu vi hình tam giác là tổng độ dài 3 cạnh của hình đó

3. Chu vi hình tứ giác là tổng độ dài 3 cạnh của hình đó

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các phát biểu đúng là:

- Chu vi hình tứ giác là tổng độ dài các cạnh của hình đó

- Chu vi hình tam giác là tổng độ dài 3 cạnh của hình đó


Câu 3:

Chu vi hình tam giác ABC là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chu vi hình tam giác ABC là:

6 cm + 7 cm + 8 cm = 21 (cm)

Đáp số: 21 cm


Câu 4:

Một tứ giác có độ dài cạnh lần lượt là: 4 dm; 5 dm; 6 dm; 7 dm. Chu vi của tứ giác là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chu vi của tứ giác là:

4 dm + 5 dm + 6 dm + 7 dm = 22 (dm)

Đáp số: 22 dm


Câu 5:

Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy …………..

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2

- Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận