Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 50. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé? có đáp án

  • 267 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Băng giấy màu xanh dài 10 cm; Băng giấy màu cam dài 2cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài gấp mấy lần băng giấy màu cam?

Băng giấy màu xanh dài 10 cm; Băng giấy màu cam dài 2cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài gấp mấy lần băng giấy màu cam? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Băng giấy màu xanh dài gấp băng giấy màu cam số lần là:

10 : 2 = 5 (lần)

Đáp số: 5 lần


Câu 2:

Số chấm tròn màu xanh gấp mấy lần số chấm tròn màu đỏ?

Media VietJackMedia VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Có 12 chấm tròn màu xanh; 3 chấm tròn màu đỏ.

Số chấm tròn màu xanh gấp số chấm tròn màu đỏ số lần là:

12 : 3 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần


Câu 3:

Bao gạo lớn nặng 10 kg; hai bạo gạo bé mỗi bao nặng 1 kg. Hỏi bao gạo lớn nặng gấp mấy lần hai bao gạo bé?

Bao gạo lớn nặng 10 kg; hai bạo gạo bé mỗi bao nặng 1 kg. Hỏi bao gạo lớn nặng gấp mấy lần hai bao gạo bé? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hai bao gạo bé nặng số ki – lô – gam là:

1 x 2 = 2 (kg)

Bao gạo lớn nặng gấp hai bao gạo bé số lần là:

10 : 2 = 5 (lần)

Đáp số: 5 lần


Câu 4:

Cho số lớn bằng 72; số bé bằng 8. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số lớn gấp số bé số lần là:

72 : 8 = 9 (lần)

Đáp số: 9 lần


Câu 5:

Lớp 3A trồng được 30 cây xanh, lớp 3B trồng được 5 cây xanh. Hỏi lớp 3A trồng được số cây xanh gấp mấy lần lớp 3B?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số cây xanh lớp 3A trồng được gấp số cây xanh lớp 3B trồng được số lần là:

30 : 5 = 6 (lần)

Đáp số: 6 lần


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận