Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 51. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án

  • 366 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho 4 điểm A, B, C, D như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây không đúng?

Cho 4 điểm A, B, C, D như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây không đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quan sát hình vẽ, em thấy: Điểm C không nằm giữa hai điểm A và B

Cho 4 điểm A, B, C, D như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây không đúng? (ảnh 2)


Câu 2:

Cho 3 điểm A, M, B thẳng hàng. Nhận xét nào sau đây không đúng?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Quan sát hình vẽ, em thấy: Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; MA = MB = 4 cm.

Điểm A không nằm giữa hai điểm M và B.


Câu 3:

Để M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì cần điền số nào vào dấu ?

A. 4

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên MA = MB = 8cm.

Vậy số để điền vào dấu ? là 8.


Câu 4:

Điểm B có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

B không phải là trung điểm của đoạn thẳng AC vì ba điểm A, B, C không thẳng hàng


Câu 5:

Quan sát hình vẽ dưới đây và cho biết điểm O nằm giữa hai điểm nào?

Quan sát hình vẽ dưới đây và cho biết điểm O nằm giữa hai điểm nào? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quan sát hình vẽ, em thấy:

Ba điểm A, O, D thẳng hàng; Điểm O nằm giữa hai điểm A và D

Ba điểm I, O, K thẳng hàng; Điểm O nằm giữa hai điểm I và K


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận