Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 51. Diện tích của một hình. Xăng – ti – mét vuông có đáp án

  • 240 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:Chọn phát biểu đúng: (ảnh 1)

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tam giác BCD hoàn toàn nằm trong hình tứ giác ABCD nên diện tích của tam giác BCD bé hơn diện tích của tứ giác ABCD


Câu 2:

Hình bên dưới có … ô vuông:

Hình bên dưới có … ô vuông: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình bên dưới gồm có 12 ô vuông

Vậy số cần điền vào ô trống là 12.


Câu 3:

So sánh diện tích hình A và diện tích hình B

.

So sánh diện tích hình A và diện tích hình B. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình A gồm có 14 ô vuông, Hình B cũng gồm có 14 ô vuông

Như vậy diện tích của hình A bằng diện tích của hình B


Câu 4:

Điền vào chỗ trống:

"Một nghìn năm trăm linh năm xăng-ti-mét vuông" viết là: ….. 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Một nghìn năm trăm linh năm xăng-ti-mét vuông viết là: 1505 cm2


Câu 5:

15 cm2 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

15 cm2 đọc là: Mười lăm xăng – ti – mét vuông


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận