Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 54. Phép cộng trong phạm vi 10 000 có đáp án

  • 392 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 4 216 + 584 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

4 216 + 584 = 4 800

Quy trình thực hiện phép tính

+ 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1

+ 1 cộng 8 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1

+ 2 cộng 5 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8

+ 4 cộng 0 bằng 4, viết 4

Vậy 4 216 + 584 = 4 800


Câu 2:

Kết quả của phép tính 2 468 + 3 579 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

2 468 + 3 579 = 6 047

Quy trình thực hiện phép tính:

+ 8 cộng 9 bằng 17, viết 7 nhớ 1

+ 6 cộng 7 bằng 13, thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 1

+ 4 cộng 5 bằng 9, thêm 1 bằng 0, viết 0 nhớ 1

+ 2 cộng 3 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6

Vậy 2 468 + 3 579 = 6 047


Câu 3:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 6 800?

6 100 + 700

6 100 + 700

8 600 + 100

8 600 + 100

5 000 + 200

5 000 + 200

3 200 + 500

3 200 + 500

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:

1 trăm + 7 trăm = 8 trăm

6 nghìn 1 trăm + 7 trăm = 6 nghìn 8 trăm

6 100 + 700 = 6 800

Vậy phép tính 6 100 + 700 có kết quả bằng 6 800.


Câu 4:

Mai nói rằng “Tổng của số bé nhất có 4 chữ số và số 2 022 là 5 022”. Hỏi Mai nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số bé nhất có 4 chữ số là số 1 000

Ta có: 1 000 + 2 022 = 3 022

+ 0 cộng 2 bằng 2, viết 2

+ 0 cộng 2 bằng 2, viết 2

+ 0 cộng 0 bằng 0, viết 0

+ 1 cộng 3 bằng 4, viết 4

Vậy 1 000 + 2 022 = 3 022

Vậy bạn Mai đã nói sai


Câu 5:

Tìm x, biết x – 1 234 = 3 456

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số bị trừ, ta thấy thương cộng với số trừ

x – 1 234 = 3 456

x = 3 456 + 1 234

x = 4 690

+ 4 cộng 6 bằng 10, viết 0 nhớ 1

+ 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9

+ 2 cộng 4 bằng 6, viết 6

+ 1 cộng 3 bằng 4, viết 4

Vậy 1 234 + 3 456 = 4 690.

Vậy x = 4 690.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận