Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 55. Ôn tập các số trong phạm vi 1000 có đáp án

  • 304 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 576 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 576 đọc là: Năm trăm bảy mươi sáu


Câu 2:

Viết số 121 thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 121 gồm 1 trăm, 2 chục, 1 đơn vị

Vậy 121 = 100 + 20 + 1.


Câu 3:

Điền dấu >, <, =

1000 ..?.. 800 + 80 + 8

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 800 + 80 + 8 = 888

Do 1000 > 888 nên ta cần điền dấu > vào chỗ chấm.


Câu 4:

Tìm số lớn nhất trong các số sau: 212; 108; 690; 542

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 108; 212; 542; 690

Vậy số lớn nhất là số 690.


Câu 5:

Đã tô màu ………. hình chữ nhật

Đã tô màu ………. hình chữ nhật (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình trên được chia ra thành 4 hình chữ nhật nhỏ bằng nhau, có 1 hình được tô màu.

Như vậy đã tô màu Đã tô màu ………. hình chữ nhật (ảnh 2) hình chữ nhật.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận