Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 57. Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số có đáp án

  • 298 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 6 606 : 6 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

6 606 : 6 = 1 101

Quy trình thực hiện phép tính:

+ 6 chia 6 bằng 1, viết 1

1 nhân 6 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

+ Hạ 6, 6 chia 6 bằng 1, viết 1

1 nhân 6 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

+ Hạ 0, 0 chia 6 bằng 0 viết 0

0 nhân 6 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0

+ Hạ 6, 6 chia 6 bằng 1, viết 1

1 nhân 6 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

Vậy 6 606 : 6 = 1 101.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 3 248 : 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

3 248 : 4 = 812

Quy trình thực hiện phép tính:

+ 32 chia 4 được 8, viết 8

8 nhân 4 bằng 32, 32 trừ 32 bằng 0

+ Hạ 4, 4 chia 4 được 1, viết 1

1 nhân 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

+ Hạ 8, 8 chia 4 được 2, viết 2

2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0

Vậy 3 248 : 4 = 812.


Câu 3:

Phép tính nào dưới đây có số dư là 1?

6 726 : 6

6 726 : 6

5 077 : 5

5 077 : 5

2 249 : 4

2 249 : 4

4 163 : 8

4 163 : 8

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ 6 chia 6 được 1, viết 1

1 nhân 6 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

+ Hạ 7, 7 chia 6 được 1, viết 1

1 nhân 6 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1

+ Hạ 2, 12 chia 6 được 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0

+ Hạ 6, 6 chia 6 được 1, viết 1

1 nhân 6 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

Vậy 6 726 : 6 = 112.

+ 22 chia 4 được 5, viết 5

5 nhân 4 bằng 20, 22 trừ 20 bằng 2

+ Hạ 4, 24 chia 4 được 6, viết 6

6 nhân 4 bằng 24, 24 trừ 24 bằng 0

+ Hạ 9, 9 chia 4 được 2, viết 2

2 nhân 4 bằng 8, 9 trừ 8 bằng 1

Vậy 2 249 : 4 = 562 (dư 1).

+ 41 chia 8 được 5, viết 5

5 nhân 8 bằng 40, 41 trừ 40 bằng 1, viết 1

+ Hạ 6, 16 chia 8 được 2, viết 2

2 nhân 8 bằng 16, 16 trừ 16 bằng 0

+ Hạ 3, 3 chia 8 được 0, viết 0

0 nhân 8 bằng 0, 3 trừ 0 bằng 3

Vậy 4 163 : 8 = 520 (dư 3)

+ 5 chia 5 được 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0

+ Hạ 0, 0 chia 5 được 0, viết 0

0 nhân 5 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0

+ Hạ 7, 7 chia 5 được 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 7 trừ 5 bằng 2

+ Hạ 7, 27 chia 5 được 5

5 nhân 5 bằng 25, 27 trừ 25 bằng 2

Vậy 5 077 : 5 = 1 015 (dư 2)

Vậy phép chia 2 249 : 4 có số dư là 1.


Câu 4:

Một hộp bi có 2 080 viên bi chia đều vào 4 túi. Mỗi túi có … viên bi.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mỗi hộp chứa số viên bi là:

2 080 : 4 = 520 (viên bi)

Đáp số: 520 viên bi


Câu 5:

Kết quả của phép tính 6 000 : 6 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nhẩm: 6 nghìn : 6 = 1 nghìn

Vậy 6 000 : 6 = 1 000.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận