Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 58. Luyện tập chung có đáp án

  • 301 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 4 518 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

4 518 × 2 = 9 036

+ 2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1

+ 2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3

+ 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1

+ 2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9

Vậy 4 518 × 2 = 9 036


Câu 2:

Kết quả của phép tính 6 094 : 9 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

6 094 : 9 = 677 (dư 1)

+ 60 chia 9 được 6, viết 6

6 nhân 9 bằng 54, 60 trừ 54 bằng 6

+ Hạ 9, 69 chia 9 được 7, viết 7

7 nhân 9 bằng 63, 69 trừ 63 bằng 6

+ Hạ 4, 64 chia 9 được 7, viết 7

7 nhân 9 bằng 63, 64 trừ 63 bằng 1

Vậy 6 094 : 9 = 677 (dư 1)


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

?

×

6

=

4 806

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại

Số cần tìm là:

4 806 : 6 = 801

Vậy ta cần điền số 801 vào ô trống

* Quy trình thực hiện phép tính

+ 48 chia 6 được 8, viết 8

8 nhân 6 bằng 48, 48 trừ 48 bằng 0

+ Hạ 0, 0 chia 6 được 0, viết 0

0 nhân 6 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0

+ Hạ 6, 6 chia 6 được 1, viết 1

1 nhân 6 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

Vậy 4 806 : 6 = 801


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống

?

8

=

1 025

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia

Số cần tìm là:

1 025 × 8 = 8 200

Vậy số cần điền vào ô trống là 8 200

* Quy trình thực hiện phép tính:

+ 8 nhân 5 bằng 40, viết 0 nhớ 4

+ 8 nhân 2 bằng 16, thêm 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2

+ 8 nhân 0 bằng 0, thêm 2 bằng 2, viết 2

+ 8 nhân 1 bằng 8, viết 8

Vậy 1 025 × 8 = 8 200


Câu 5:

Một xe tải nhỏ chở được 1 041 kg gạo, một xe tải lớn chở được 2 022 kg gạo. Hỏi 3 xe tải nhỏ và 1 xe tải lớn chở được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

3 xe tải nhỏ chở được số ki – lô – gam gạo là:

1 041 × 3 = 3 123 (kg)

3 xe tải nhỏ và 1 xe tải lớn chở được số ki – lô – gam gạo là:

3 123 + 2 022 = 5 145 (kg)

Đáp số: 5 145 kg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận