Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 59. Các số có năm chữ số. Số 100 000 có đáp án

  • 261 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số gồm 6 chục nghìn, 5 nghìn, 2 trăm, 7 chục và 3 đơn vị viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số gồm 6 chục nghìn, 5 nghìn, 2 trăm, 7 chục và 3 đơn vị viết là 65 273


Câu 2:

Số 80 000 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 80 000 được đọc là: Tám mươi nghìn


Câu 3:

Số nào dưới đây có chữ số hàng trăm là 2?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 87 235 gồm 8 chục nghìn, 7 nghìn, 2 trăm, 3 chục, 5 đơn vị.

Do đó chữ số hàng trăm của số 87 235 là số 2.


Câu 4:

Số 40 078 có chữ số hàng chục nghìn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 40 078 gồm 4 chục nghìn, 0 nghìn, 0 trăm, 7 chục, 8 đơn vị

Do đó chữ số hàng chục nghìn nghìn của số 40 078 là số 4


Câu 5:

Số 100 000 đọc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 100 000 đọc là Một trăm nghìn


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận