Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 6. Bảng nhân 4, bảng chia 4 có đáp án

  • 339 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một chong chóng có 4 cánh. Ba chong chóng như thế có số cánh là:

 Một chong chóng có 4 cánh. Ba chong chóng như thế có số cánh là:  (ảnh 1) Một chong chóng có 4 cánh. Ba chong chóng như thế có số cánh là:  (ảnh 2) Một chong chóng có 4 cánh. Ba chong chóng như thế có số cánh là:  (ảnh 3)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

3 chong chóng như thế có số cánh là:

3 x 4 = 12 (cánh)

Đáp số: 12 cánh


Câu 2:

Hoàn thành dãy số sau

Hoàn thành dãy số sau36363232??24242020 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

Vậy số cần điền vào ô trống là: 4 x 7 = 28


Câu 3:

Một ô tô con có 4 bánh xe. Hỏi 10 ô tô con như thế có bao nhiêu bánh xe?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

10 ô tô con như thế có số bánh xe là:

4 x 10 = 40 (bánh)

Đáp số: 40 bánh xe


Câu 4:

Lan có 12 chiếc kẹo chia cho 4 người, hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu chiếc kẹo?

Lan có 12 chiếc kẹo chia cho 4 người, hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu chiếc kẹo?  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mỗi người nhận được số chiếc kẹo là:

12 : 4 = 3 (chiếc)

Đáp số: 3 chiếc


Câu 5:

Điền dấu “>, <, =” vào ô trống:

Điền dấu “>,  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 4 x 4 = 16

40 : 4 = 10

Do 16 > 10 nên 4 x 4 > 40 : 4.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận