Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 6. Em làm được những gì? có đáp án

  • 292 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số còn thiếu vào chỗ trống:

5 436

=

5 000

+

?

+

30

+

6

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 5 436 gồm 5 nghìn, 4 trăm, 3 chục, 6 đơn vị

Do đó: 5 436 = 5 000 + 400 + 30 + 6

Vậy số cần điền vào ô trống là 400.


Câu 2:

Tìm x, biết: 700 + x = 8 000

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Áp dụng kiến thức: Muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

700 + x = 8 000

x = 8 000 – 700

x= 7 300

Vậy x = 7 300.


Câu 3:

Điền số còn thiếu vào ô trống

?

-

5 120

=

1 010

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Áp dụng kiến thức: Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ

Số cần tìm là:

1 010 + 5 120 = 6 130

Vậy số cần tìm là 6 130.


Câu 4:

Kết quả của phép tính 755 + 2 415 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1

+ 1 cộng 5 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7

+ 4 cộng 7 bằng 11, viết 1 nhớ 1

+ 2 cộng 0 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3

Vậy 755 + 2 415 = 3 170.


Câu 5:

Kết quả của phép tính 7 396 – 4 917 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ 6 không trừ được 7, lấy 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 nhớ 1

+ 1 thêm 1 bằng 2, 9 trừ 2 bằng 7, viết 7

+ 3 không trừ được 9, lấy 13 trừ 9 được 4, viết 4

+ 4 thêm 1 bằng 5, 7 trừ 5 bằng 2, viết 2

Vậy 7 396 – 4 917 = 2 479.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận