Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 6. Ôn tập phép nhân có đáp án

  • 271 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu cái bánh bích quy trong hình vẽ dưới đây:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Có 2 hàng, mỗi hàng có 6 cái bánh.

Có tất cả:

6 x 2 = 12 (cái bánh)


Câu 2:

Số kẹo có trong hình vẽ trên là:

Số kẹo có trong hình vẽ trên là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quan sát hình vẽ, em thấy: Có 4 cái đĩa, mỗi đĩa có 2 cái kẹo.

Số kẹo có trong hình vẽ trên là:

2 x 4 = 8 (cái)

Đáp số: 8 cái kẹo


Câu 3:

Kết quả của phép tính 3 x 0 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Một số khi nhân với 0 cho kết quả bằng 0.

Do đó: 3 x 0 = 0


Câu 4:

Một hộp màu có 6 bút màu. Hỏi 3 hộp màu như thế có bao nhiêu bút màu?

Một hộp màu có 6 bút màu. Hỏi 3 hộp màu như thế có bao nhiêu bút màu? (ảnh 1)Một hộp màu có 6 bút màu. Hỏi 3 hộp màu như thế có bao nhiêu bút màu? (ảnh 2)Một hộp màu có 6 bút màu. Hỏi 3 hộp màu như thế có bao nhiêu bút màu? (ảnh 3)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

3 hộp màu như thế có số bút màu là:

6 x 3 = 18 (bút màu)

Đáp số: 18 bút màu


Câu 5:

Điền dấu >, <, = vào ô trống:

 Điền dấu >, <, = vào ô trống: (ảnh 1)   Điền dấu >, <, = vào ô trống: (ảnh 2)   Điền dấu >, <, = vào ô trống: (ảnh 3)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có:

2 x 8 = 16

5 x 7 = 35

Do 16 < 35 nên dấu cần điền vào ô trống là dấu nhỏ hơn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận