Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 61. Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn có đáp án

  • 291 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 10 824 làm tròn đến hàng nghìn ta được số

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Lưu ý: Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì ta làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên

+ Số 10 824 có chữ số hàng trăm là 8.

+ Do 8 > 5 nên ta làm tròn lên thành số 11 000

Vậy số 10 824 làm tròn đến chữ số hàng nghìn thành số 11 000


Câu 2:

Số 13 048 làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn ta được số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Lưu ý: Khi làm tròn đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

+ Số 13 048 có chữ số hàng nghìn là 3.

+ Do 3 < 5 nên ta làm tròn xuống thành số 10 000

Vậy số 33 048 làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn thành số 10 000


Câu 3:

“Số 45 385 làm tròn đến hàng nghìn thành số 46 000”. Phát biểu trên đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Lưu ý: Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

+ Số 45 385 có chữ số hàng trăm là 3

+ Do 3 < 5 nên ta làm tròn xuống thành số 45 000

Vậy số 45 385 làm tròn đến hàng nghìn thành số 45 000.

Do đó phát biểu trên không đúng.


Câu 4:

Khi đi thăm một thư viện có 35 236 cuốn sách. Bốn bạn An, Bình, Mai, Lan có đưa ra nhận xét như sau:

+ An nói: Nếu làm tròn đến hàng nghìn thì thư viện có khoảng 35 000 cuốn sách

+ Bình nói: Nếu làm tròn đến hàng chục nghìn thì thư viện có khoảng 40 000 cuốn sách

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

* Làm tròn đến chữ số hàng nghìn: Số 35 236 có chữ số hàng trăm là 2, do 2 < 5 nên khi làm tròn đến chữ số hàng chục, ta làm tròn xuống thành số 35 000.

Do đó, bạn An nói đúng.

* Làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn: Số 35 236 có chữ số hàng nghìn là 5, do 5 = 5 nên khi làm tròn đến hàng chục nghìn, ta làm tròn lên thành số 40 000.

Do đó, bạn Bình nói đúng

Vậy cả hai bạn An và Bình đều nói đúng.


Câu 5:

Một nông trại trồng 23 255 cây cà phê. Bác nông dân nói “Nông trại của tôi trồng khoảng 23 000 cây cà phê”. Hỏi Bác đã làm tròn số cây cà phê đến hàng nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

+ Số 23 255 có chữ số hàng trăm là 2, do 2 < 5 nên khi làm tròn đến hàng nghìn, ta làm tròn xuống thành số 23 255

Do đó bác nông dân đã làm tròn số cây cà phê ở nông trại đến hàng nghìn


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận