Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 64. Phép trừ trong phạm vi 100 000 có đáp án

  • 254 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 42 216 – 13 184 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

42 216 – 13 184 = 29 032

Quy trình thực hiện phép tính

+ 6 trừ 4 bằng 2, viết 2

+ 1 không trừ được 8, lấy 11 trừ 8 bằng 3, viết 3 nhớ 1

+ 2 trừ 1 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 0

+ 2 không trừ được 3, lấy 12 trừ 3 bằng 9, viết 9 nhớ 1

+ 4 trừ 1 bằng 3, 3 trừ 1 bằng 2, viết 2

Vậy 42 216 – 13 184 = 29 032


Câu 2:

Kết quả của phép tính 34 579 – 2 468 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

34 579 – 2 468 = 32 111

Quy trình thực hiện phép tính

+ 9 trừ 8 bằng 1, viết 1

+ 7 trừ 6 bằng 1, viết 1

+ 5 trừ 4 bằng 1, viết 1

+ 4 trừ 2 bằng 1, viết 2

+ 3 trừ 0 bằng 3, viết 3

Vậy 34 579 – 2 468 = 32 111


Câu 3:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 7 000?

14700 - 700

14700 - 700

25200 – 5000

25200 – 5000

19000 – 6000

19000 – 6000

12000 – 5000

12000 – 5000

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta thực hiện tính nhẩm:

+ 12 000 – 5 000

12 nghìn – 5 nghìn = 7 nghìn

Vậy 12 000 – 5 000 = 7 000

+ 19 000 – 6 000

19 nghìn – 6 nghìn = 13 nghìn

Vậy 19 000 – 6 000 = 13 000

+ 25 200 – 1000

25 nghìn – 1 nghìn = 24 nghìn

25 nghìn 2 trăm – 1 nghìn = 24 nghìn 2 trăm

Vậy 25 200 – 1 000 = 24 200

+ 14 700 – 700

7 trăm – 7 trăm = 0

14 nghìn 7 trăm – 7 trăm = 14 nghìn

Vậy 14 700 – 700 = 14 000.

Phép tính 12 000 – 5000 có kết quả là 7 000.


Câu 4:

An nói rằng “Hiệu của hai số 56 378 và 5 624 là 50 754”. Hỏi An nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 56 378 – 5 624 = 50 754

+ 8 trừ 4 bằng 4, viết 4

+ 7 trừ 2 bằng 5, viết 5

+ 3 không trừ được 6, lấy 13 trừ 6 bằng 7, viết 7 nhớ 1

+ 6 trừ 5 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 0

+ 5 trừ 0 bằng 5, viết 5

Vậy 56 378 – 5 624 = 50 754

Vậy bạn An nói đúng


Câu 5:

Tìm x, biết x + 11 234 = 29 062

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại

x + 11 234 = 29 062

x = 29 062 – 11 234

x = 17 828

+ 2 không trừ được 4, lấy 12 trừ 4 bằng 8, viết 8 nhớ 1

+ 6 trừ 3 bằng 3, 3 trừ 1 bằng 2, viết 2

+ 0 không trừ được 2, lấy 10 trừ 2 bằng 8, viết 8 nhớ 1

+ 9 trừ 1 bằng 8, 8 trừ 1 bằng 7, viết 7

+ 2 trừ 1 bằng 1, viết 1

Vậy 29 062 – 11 234 = 17 828

Vậy x = 17 828


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận