Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 65. Luyện tập chung có đáp án

  • 406 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số còn thiếu vào ô trống

30 000

+

6 000

-

10 000

=

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải

30 000 + 6 000 = 36 000

(Nhẩm: 30 nghìn + 6 nghìn = 36 nghìn 30 000 + 6 000 = 36 000)

36 000 – 10 000 = 26 000

(Nhẩm: 36 nghìn – 10 nghìn = 26 nghìn 36 000 – 10 000 = 26 000)

Vậy số cần điền vào ô trống là: 26 000


Câu 2:

Điền số còn thiếu vào ô trống

71 216

+

9 232

=

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

71 216 + 9 232 = 80 448

+ 6 cộng 2 bằng 8, viết 8

+ 1 cộng 3 bằng 4, viết 4

+ 2 cộng 2 bằng 4, viết 4

+ 1 cộng 9 bằng 10, viết 0 nhớ 1

+ 7 cộng 0 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8

Vậy 71 216 + 9 232 = 80 448

Vậy số cần điền vào ô trống là 80 448.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

45 758

+

?

=

62 058

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Muốn tìm một số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại

Số cần tìm là:

62 058 – 45 758 = 16 300

+ 8 trừ 8 bằng 0, viết 0

+ 5 trừ 5 bằng 0, viết 0

+ 0 không trừ được 7, lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3 nhớ 1

+ 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, 7 trừ 1 bằng 6, viết 6 nhớ 1

+ 6 trừ 4 bằng 2, 2 trừ 1 bằng 1, viết 1

Vậy 62 058 – 45 758 = 16 300


Câu 4:

Cho phép tính sau:

Phép tính trên thực hiện đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ 3 không trừ được 6, lấy 13 trừ 6 bằng 7, viết 7 nhớ 1

+ 7 trừ 5 bằng 2, 2 trừ 1 bằng 1, viết 1

+ 2 không trừ được 4, lấy 12 trừ 4 bằng 8, viết 8, nhớ 1

+ 0 trừ 0 bằng 0, 0 không trừ được 1, lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9 nhớ 1

+ 5 trừ 0 bằng 5, 5 trừ 1 bằng 4

Vậy 50 273 – 456 = 49 817

Do đó phép tính trên thực hiện sai


Câu 5:

Kết quả của phép tính 5 263 + 8 497 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

5 263 + 8 497 = 13 760

+ 3 cộng 7 bằng 10, viết 0 nhớ 1

+ 6 cộng 9 bằng 15, thêm 1 bằng 16, viết 6 nhớ 1

+ 2 cộng 4 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7

+ 5 cộng 8 bằng 13, viết 13

Vậy 5 263 + 8 497 = 13 760.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận