Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 66. Xem đồng hồ. Tháng – năm có đáp án

  • 277 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Kim ngắn chỉ số 9, kim dài chỉ số 3.

Vậy đồng hồ đang chỉ 9 giờ 15 phút.


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng:

Khi đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút thì

+ Kim giờ chỉ giữa số 2 và số 3

+ Kim phút chỉ số 6


Câu 3:

Em vào lớp lúc 14 giờ. Lúc đó thuộc buổi nào

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

14 giờ là khoảng thời gian vượt quá 12 giờ

Nên 14 giờ là 2 giờ chiều.


Câu 4:

Em tan học lúc …. giờ …. phút

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kim ngắn ở khoảng giữa số 4 và số 5

Kim dài chỉ số 9

Vậy đồng hồ chỉ 4 giờ 45 phút


Câu 5:

2 ngày = … giờ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

1 ngày = 24 giờ

2 ngày = 24 giờ × 2 = 48 giờ

Vậy 2 ngày = 48 giờ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận