Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 70. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số có đáp án

  • 273 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 23 405 × 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

23 405 × 3 = 70 215

+ 3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1

+ 3 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1

+ 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1

+ 3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1

+ 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7

Vậy 23 405 × 3 = 70 215


Câu 2:

Kết quả của phép tính 31 150 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

31 150 × 2 = 62 300

+ 2 nhân 0 bằng 0, viết 0

+ 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1

+ 2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3

+ 2 nhân 1 bằng 2, viết 2

+ 2 nhân 3 bằng 6, viết 6

Vậy 31 150 × 2 = 62 300.


Câu 3:

Điền số còn thiếu vào ô trống:

Thừa số

15 108

Thừa số

6

Tích

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 15 108 × 6 = 90 648

+ 6 nhân 8 bằng 48, viết 8 nhớ 4

+ 6 nhân 0 bằng 0, thêm 4 bằng 4, viết 4

+ 6 nhân 1 bằng 6, viết 6

+ 6 nhân 5 bằng 30, viết 0 nhớ 3

+ 6 nhân 1 bằng 6, thêm 3 bằng 9, viết 9

Vậy 15 108 × 6 = 90 648

Vậy số cần điền vào ô trống là 90 648.

Thừa số

15 108

Thừa số

6

Tích

90 648


Câu 4:

Mỗi kho chứa 16 234 lít dầu. Hỏi 3 kho như thế chứa bao nhiêu lít dầu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

3 kho như thế chứa số lít dầu là:

16 234 × 3 = 48 702 (lít dầu)

Đáp số: 48 702 lít dầu

* Quy trình thực hiện phép tính

+ 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1

+ 3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1

+ 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7

+ 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1

+ 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 16 234 × 3 = 48 702.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

15 000

×

5

=

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nhẩm: 15 nghìn × 5 = 75 nghìn

Vậy 15 000 × 5 = 75 000

Số cần điền vào ô trống là số 75 000

15 000

×

5

=

75 000


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận