Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 72. Luyện tập chung có đáp án

  • 295 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền vào ô trống

30 000

2

×

3

=

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Lưu ý: Trong biểu thức chỉ chỉ có phép nhân và phép chia, ta thực hiện các phép tính theo thứ từ từ trái sang phải

Ta có:

30 000 : 2 × 3 = 15 000 × 3 = 45 000

Vậy số cần điền vào ô trống là 45 000


Câu 2:

Kết quả của phép tính 25 000 × (20 : 5) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Lưu ý: Nếu biểu thức có trong dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính ở trong dấu ngoặc trước

Ta có: 25 000 × (20 : 5) = 25 000 × 4 = 100 000

Nhẩm: 25 nghìn × 4 = 100 nghìn

Vậy 25 000 × 4 = 100 000

Hay 25 000 × (20 : 5) = 100 000


Câu 3:

Kết quả của phép tính 16 115 × 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

16 115 × 4 = 64 460

Kết quả của phép tính 16 115 × 4 là: (ảnh 1)

+ 4 nhân 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2

+ 4 nhân 1 bằng 4, thêm 2 bằng 6, viết 6

+ 4 nhân 4 bằng 4, viết 4

+ 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2

+ 4 nhân 1 bằng 4, thêm 2 bằng 6, viết 6

Vậy 16 115 × 4 = 64 460

 


Câu 4:

Bạn Hoa có 2 tờ tiền loại 10 000 đồng và 1 tờ tiền loại 50 000 đồng. Sau khi Hoa mua 5 quyển vở thì Hoa còn lại 10 000 đồng. Hỏi mỗi quyển vở có giá bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hoa có tổng số tiền là:

10 000 × 2 + 50 000 = 70 000 (đồng)

Hoa mua 5 quyển vở hết số tiền là:

70 000 – 10 000 = 60 000 (đồng)

Mỗi quyển vở có giá tiền là:

60 000 : 5 = 12 000 (đồng)

Đáp số: 12 000 đồng


Câu 5:

Giá trị của biểu thức 7 805 + 3 246 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Lưu ý: Trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau

Ta có: 7 805 + 3 246 × 2 = 7 805 + 6 492

= 14 297

Vậy giá trị của biểu thức là 14 297


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận