Thi Online Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 75. Thực hành và trải nghiệm Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 75. Thực hành và trải nghiệm Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu có đáp án

  • 320 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu bạn muốn đi thăm Lăng Bác?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Bảng số liệu trên gồm 2 hàng: Hàng 1 là địa điểm tham quan, hàng 2 là số người lựa chọn địa điểm đó.

Như vậy số bạn học sinh chọn tham quan Lăng Bác là 20 bạn


Câu 2:

Có bao nhiêu bạn muốn đi thăm Làng gốm Bát Tràng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bảng số liệu trên gồm 2 hàng: Hàng 1 là địa điểm tham quan, hàng 2 là số người lựa chọn địa điểm đó.

Như vậy số bạn học sinh chọn tham quan làng gốm Bát Tràng là 10 bạn


Câu 3:

Có bao nhiêu bạn lựa chọn đi thăm bảo tàng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bảng số liệu trên gồm 2 hàng: Hàng 1 là địa điểm tham quan, hàng 2 là số người lựa chọn địa điểm đó.

Như vậy số bạn học sinh chọn tham quan Bảo Tàng là 25 bạn


Câu 4:

Địa điểm nào có số bạn lựa chọn nhiều nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Có 20 bạn muốn đi tham quan lăng bác

- Có 10 bạn muốn đi tham quan làng gốm Bát Tràng

- Có 25 bạn muốn đi tham quan Bảo Tàng

Do 10 < 20 < 25 nên ta có: Địa điểm có số bạn lựa chọn nhiều nhất là Bảo Tàng (25 bạn)

* Cho bảng số liệu về thời gian xuất phát và kết thúc chuyến đi như sau:

Thời gian

7 giờ 30 phút – 11 giờ

14 giờ 30 phút đến 18 giờ

Số bạn chọn

30

21


Câu 5:

Khoảng thời gian nào có số bạn lựa chọn nhiều nhất

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Có 30 bạn lựa chọn khoảng thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ

Có 21 bạn lựa chọn khoảng thời gian từ 14 giờ 30 phút đến 18 giờ

Do 30 > 21 nên khoảng thời gian có số bạn lựa chọn nhiều nhất là: 7 giờ 30 phút – 11 giờ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận