Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 77. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 có đáp án

  • 291 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 520 + 4 236 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ 6 cộng 0 bằng 6, viết 6

+ 3 cộng 2 bằng 5, viết 5

+ 2 cộng 5 bằng 7, viết 7

+ 4 cộng 0 bằng 4, viết 4

Vậy 520 + 4 236 = 4 756


Câu 2:

Kết quả của phép tính 87 425 – 13 219 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ 5 không trừ được 9, lấy 15 trừ 9 bằng 6, viết 6 nhớ 1

+ 2 trừ 1 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 0

+ 4 trừ 2 bằng 2, viết 2

+ 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

+ 8 trừ 1 bằng 7, viết 7

Vậy 87 425 – 13 219 = 74 206


Câu 3:

Kết quả của phép tính 54 927 – 4 356 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

+ 7 trừ 6 được 1, viết 1

+ 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1

+ 9 trừ 3 bằng 6, 6 trừ 1 bằng 5, viết 5

+ 4 trừ 4 bằng 0, viết 0

+ 5 trừ 0 bằng 5, viết 5

Vậy 54 927 – 4 356 = 50 571


Câu 4:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 5 000

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 9 850 – 5000 = 9 000 + 850 – 5 000 = 4 000 + 850 = 4 850

Vậy phép tính 9 850 – 5000 có kết quả bé hơn 5 000


Câu 5:

Giá trị của biểu thức 4 394 + (12 541 – 8 260) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Lưu ý: Với những biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước

Ta có: 4 394 + (12 541 – 8 260) = 4 394 + 4 281 = 8 675

Vậy giá trị của biểu thức 4 394 + (12 541 – 8 260) là 8 675

Quy trình thực hiện phép tính

+ 1 trừ 0 bằng 1, viết 1

+ 4 không trừ được 6, lấy 14 trừ 6 được 8, viết 8 nhớ 1

+ 5 trừ 2 bằng 3, 3 trừ 1 bằng 2, viết 2

+ 12 trừ 8 bằng 4, viết 4

Vậy 12 541 – 8 260 = 4 281

+ 4 cộng 1 bằng 5, viết 5

+ 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1

+ 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6

+ 4 cộng 4 bằng 8, viết 8

Vậy 4 394 + 4 281 = 8 675


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận