Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 78. Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 có đáp án

  • 282 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 9 130 × 5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ 5 nhân 0 bằng 5, viết 5

+ 5 nhân 3 bằng 15, viết 5 nhớ 1

+ 5 nhân 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6

+ 5 nhân 9 bằng 45, viết 45

Vậy 9 130 × 5 = 45 650.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 3 054 : 6 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ 30 chia 6 được 5, viết 5

5 nhân 6 bằng 30, 30 trừ 30 bằng 0

+ Hạ 5, 5 chia 6 được 0, viết 0

0 nhân 6 bằng 0, 5 trừ 0 bằng 5

+ Hạ 4, 54 chia 6 được 9, viết 9

9 nhân 6 bằng 54, 54 trừ 54 bằng 0

Vậy 3 054 : 6 = 509


Câu 3:

Biểu thức nào dưới đây có giá trị bằng 24 000?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

6 nghìn × 4 = 24 nghìn

Vậy 6 000 × 4 = 24 000


Câu 4:

Giá trị của biểu thức 48 024 : (2 × 4) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 48 024 : (2 × 4) = 48 024 : 8 = 6 003

Vậy giá trị biểu thức là 6 003


Câu 5:

Giá trị của biểu thức (15 000 – 7 000) × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

(15 000 – 7 000) × 2 = 8 000 × 2 = 16 000

Vậy giá trị biểu thức trên là 16 000.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận