Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 8. Bảng nhân 6 có đáp án

  • 379 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống.

6

12

18

36

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 6 × 1 = 6

6 × 2 = 12

6 × 3 = 18

6 × 4 = 24

6 × 5 = 30

6 × 6 = 36

Vậy hai số cần điền vào ô trống cần lượt là 24; 30


Câu 2:

Kết quả của phép nhân 6 với số lớn nhất có 1 chữ số là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9

Vậy 6 × 9 = 54


Câu 3:

Phép tính nào là kết quả của hình vẽ sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 6 × 6 = 36

6 × 7 = 42

6 × 8 = 48

6 × 9 = 54

Vậy phép tính 6 × 9 có kết quả bằng 54


Câu 4:

Điền vào ô trống để hoàn thành phép tính sau:

6 × 7 =

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

6 × 7 = 42

Vậy số thích hợp cần điền vào ô trống là 42


Câu 5:

Mỗi thùng có 6 lít dầu. Hỏi 5 thùng dầu như thế có bao nhiêu lít dầu?

Xem đáp án

Đáp án B

Năm thùng dầu như thế có số lít dầu là:

6 × 5 = 30 ( l )

Đáp số: 30 lít dầu


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận