Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 80. Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện có đáp án

  • 263 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quan sát bảng số liệu và cho biết số lượng học sinh tham gia học Võ là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Bảng số liệu gồm 2 hàng: Hàng 1 là các môn thể thao, hàng 2 là số lượng học sinh tham gia tương ứng với môn thể thao đó

Quan sát bảng số liệu, ta thấy: Số học sinh tham gia học Võ là 35 học sinh


Câu 2:

Quan sát bảng số liệu và cho biết số lượng học sinh tham gia học Cầu lông là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bảng số liệu gồm 2 hàng: Hàng 1 là các môn thể thao, hàng 2 là số lượng học sinh tham gia tương ứng với môn thể thao đó

Quan sát bảng số liệu, ta thấy: Số học sinh tham gia học Cầu lông là 20 học sinh


Câu 3:

Quan sát bảng số liệu và cho biết số lượng học sinh tham gia học Bơi lội là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Bảng số liệu gồm 2 hàng: Hàng 1 là các môn thể thao, hàng 2 là số lượng học sinh tham gia tương ứng với môn thể thao đó

Quan sát bảng số liệu, ta thấy: Số học sinh tham gia học Bơi lội là 15 học sinh


Câu 4:

Quan sát bảng số liệu và cho biết môn thể thao nào có nhiều học sinh tham gia nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Từ bảng số liệu ta thấy:

- Số học sinh tham gia học Cầu lông là 20 học sinh

- Số học sinh tham gia học Bơi lội là 15 học sinh

- Số học sinh tham gia học Võ là 35 học sinh

Vì 35 > 20 > 15

Vậy Môn Võ có nhiều học sinh tham gia nhất


Câu 5:

Quan sát bảng số liệu và cho biết môn thể thao nào có ít học sinh tham gia nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Từ bảng số liệu ta thấy:

- Số học sinh tham gia học Cầu lông là 20 học sinh

- Số học sinh tham gia học Bơi lội là 15 học sinh

- Số học sinh tham gia học Võ là 35 học sinh

Vì 15 < 20 < 35

Vậy Môn Bơi lội có ít học sinh tham gia nhất


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận