Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 81. Ôn tập chung có đáp án

  • 327 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số gồm 5 chục nghìn, 3 nghìn, 2 trăm, 0 chục, 6 đơn vị viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số gồm 5 chục nghìn, 3 nghìn, 2 trăm, 0 chục, 6 đơn vị viết là 53 206


Câu 2:

Số lớn nhất trong các số: 20 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 20 467 có chữ số hàng chục nghìn là 2.

Số 32 508 có chữ số hàng chục nghìn là 3.

Số 11 403 và số 15 927 có chữ số hàng chục nghìn là 1.

Do 1 < 2 < 3 nên trong 4 số đã cho, số lớn nhất là 32 508.


Câu 3:

Trong các phép tính đã cho dưới đây, phép tính nào có kết quả bé nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:

11 208 + 13 256 = 24 464

55 241 – 31 305 = 23 936

2 408 × 3 = 7 224

15 280 : 5 = 3 056

Do 3 056 < 7 224 < 23 936 < 24 464.

Phép tính có kết quả nhỏ nhất là: 15 280 : 5


Câu 4:

Bình A chứa 30 lít dầu. Lượng dầu ở bình B bằng lượng dầu Bình A giảm đi 3 lần. Hỏi cả hai bình có bao nhiêu lít dầu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Lượng dầu ở bình B là:

30 : 3 = 10 (lít)

Lượng dầu ở cả hai bình là:

30 + 10 = 40 (lít)

Đáp số: 40 lít dầu


Câu 5:

Cân nặng của túi gạo tẻ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cân nặng của túi gạo tẻ là:

1 kg + 5 kg = 6 kg

Đáp số: 6 kg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận