Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 9: Bảng nhân, bảng chia 6 có đáp án

  • 377 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hoàn thành dãy số sau:

Hoàn thành dãy số sau: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 6 x 1 = 6

6 x 3 = 18

6 x 7 = 42

6 x 9 = 54

Vậy số cần điền vào ô trống là: 6 x 5 = 30


Câu 2:

Giá trị biểu thức: 9 x 6 – 48 : 6 bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 9 x 6 – 48 : 6 = 54 – 8 = 46

Vậy giá trị biểu thức trên là 46

36 : 6 + 6

36 : 6 + 6

54 : 6 + 3

54 : 6 + 3

 


Câu 3:

Điền dấu”>, <, =” thích hợp vào ô trống:

Điền dấu”>, <, =” thích hợp vào ô trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

36 : 6 + 6 = 6 + 6 = 12

54 : 6 + 3 = 9 + 3 = 12

Vậy 36 : 6 + 6 = 54 : 6 + 3


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 18 : 6 = 3

6 : 1 = 6 (6 > 3 Thoả mãn yêu cầu)

6 : 2 = 3 (3 = 3 Không thoả mãn)

6 : 3 = 2 (2 < 3 Không thoả mãn)

6 : 6 = 1 (1 < 3 Không thoả mãn)

Vậy số cần điền vào ô trống là số 1.

 


Câu 5:

Lớp 3A có 36 học sinh, cô giáo chia thành 6 nhóm để thảo luận. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mỗi nhóm có số học sinh là:

36 : 6 = 6 (học sinh)

Đáp số: 6 học sinh


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận