Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 9. Mi – li – lít có đáp án

  • 424 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mi – li – lít viết tắt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mi – li – lít viết tắt là ml.


Câu 2:

Ca A có bao nhiêu ml nước?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ca A có 500 ml nước; Ca B có 200 ml nước; Ca 3 có 300 ml nước


Câu 3:

7 l = … ml

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

1 l = 1000 ml

7 l = 7000 ml


Câu 4:

Kết quả của phép tính 12 ml × 6 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

12 ml x 6 = 72 ml


Câu 5:

Kết quả của phép tính 120 ml – 50 ml là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

120 ml – 50 ml = 70 ml


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận