Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 9. Tìm số chia, số bị chia có đáp án

  • 327 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia.

Số cần điền vào ô trống là:

3 x 2 = 6


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:
Điền số thích hợp vào ô trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương.

Số cần điền vào ô trống là:

15 : 3 = 5


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

15 : 3 = 5

Vậy hai số thích hợp để điền vào ô trống là: 15 và 3


Câu 4:

Tìm y, biết y : 2 = 10

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:

y : 2 = 10

y = 10 x 2

y = 20


Câu 5:

Có 35 học sinh xếp thành 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mỗi hàng có số học sinh là:

35 : 5 = 7 (học sinh)

Đáp số: 7 học sinh


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận