Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 21: Phép trừ trong phạm vi 100 000 (Phần 2) có đáp án

  • 167 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán 34 572 – 33 521 = ? là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

34  57233  521¯            1  051                                                         

Vậy 34 572 – 33 521 = 1 051


Câu 2:

Kết quả của phép toán 57 926 – 26 482 = ?  là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

57  92626  482¯       31  444

Vậy 57 926 – 26 482 = 31 444


Câu 3:

Tính nhẩm phép toán 40 000 – 21 000 = ? ta được kết quả là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Em tính nhẩm: 40 nghìn – 21 nghìn = 19 nghìn

Vậy 40 000 – 21 000 = 19 000


Câu 4:

Tính nhẩm phép toán 80 000 – 50 000 = ?, ta được kết quả là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Em tính nhẩm: 8 chục nghìn – 5 chục nghìn = 3 chục nghìn

Vậy 80 000 – 50 000 = 30 000


Câu 5:

Hợp tác xã Sinh Dược sản xuất được 7 593 bánh xà phòng. Thương lái đã đến mua 6 549 bánh. Hỏi Hợp tác xã còn lại bao nhiêu bánh xà phòng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Số bánh xà phòng còn lại là:

7 593 – 6 549 = 1 044 (bánh)

Đáp số: 1 044 bánh xà phòng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận