Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 23: Nhân với số có một chữ số (không nhớ) (Phần 2) có đáp án

  • 183 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán 3 442 × 2 = ? là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

×3  442          2¯       6  884                                                           

Vậy 3 442 × 2 = 6 884


Câu 2:

Kết quả của phép toán 23 231 × 3 = ? là       

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

×23  231            3¯      69  693                                                          

23 231 × 3 = 69 693


Câu 3:

Tuấn mua hai con rô-bốt, mỗi con có giá 43 000 đồng. Hỏi Tuấn phải trả bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tuấn phải trả số tiền là:

43 000 × 2 = 86 000 (đồng)

Đáp số: 86 000 đồng


Câu 4:

Để đan một chiếc chăn, chị Hiền cần 3 420 mét len. Hỏi nếu đan 2 chiếc thì chị Hiền cần bao nhiêu mét len?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số len chị Hiền cần để đan hai chiếc chăn là:

3 420 × 2 = 6 840 (m)

Đáp số: 6 840 mét


Câu 5:

Một ao sen có 1 020 bông hoa sen. Hỏi 3 ao sen như thế sẽ có bao nhiêu bông hoa sen?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Số bông hoa sen trong ba bao là:

1 020 × 3 = 3 060 (bông)

Đáp số: 3 060 bông

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận