Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 28: Luyện tập (Phần 2) có đáp án

  • 206 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giá trị của biểu thức 48 325 – 96 232 : 4 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

48 325 – 96 232 : 4

= 48 325 – 24 058

= 24 267


Câu 2:

Nhẩm nhanh kết quả của phép tính 60 000 : 2

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Em tính nhẩm: 6 chục nghìn : 2 = 3 chục nghìn.

Vậy 60 000 : 2 = 30 000


Câu 3:

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ chấm 19 167 : 3 … 96 + 11 023 × 6

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

19 167 : 3 = 6 389

96 + 11 023 × 6 = 96 + 66 138 = 66 234

Vì 6 389 < 66 234 nên 19 167 : 3 < 96 + 11 023 × 6

Như vậy em điền dấu < vào chỗ chấm.


Câu 4:

Một cửa hàng có 5 hộp bi, mỗi hộp có 2 416 viên bi. Nếu họ chia đều số bi trong các hộp đó vào 4 túi thì mỗi túi có chứa số viên bi là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Số bi có tất cả trong 5 hộp bi là:

2 416 × 5 = 12 080 (viên bi)

Số bi của mỗi túi là:

12 080 : 4 = 3 020 (viên bi)

Đáp số: 3 020 viên bi.


Câu 5:

Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số giảm đi hai lần thì được kết quả là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là 99 998.

Để giảm đi hai lần, ta thực hiện phép tính chia cho 2 và được kết quả là 49 999.

99 998 : 2 = 49 999


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận