Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 36: Đơn vị đo diện tích. Xăng - ti - mét vuông. (Phần 2) có đáp án

  • 161 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

"Hai trăm linh sáu xăng - ti - mét vuông" viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

"Hai trăm linh sáu xăng - ti - mét vuông" viết là: 206 cm2.


Câu 2:

Cách đọc của 354cm² là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cách đọc của 354cm² là: Ba trăm năm mươi tư xăng - ti - mét vuông.


Câu 3:

Một tờ giấy màu đỏ có diện tích là 385 cm², tờ giấy màu xanh có diện tích là 159 cm². Diện tích tờ giấy màu đỏ lớn hơn diện tích tờ giấy màu xanh số xăng ti-mét vuông là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Diện tích tờ giấy màu đỏ nhiều hơn diện tích tờ giấy màu xanh số xăng ti-mét vuông là:

385 - 159 = 226 (cm²)

Đáp số: 226 cm²


Câu 4:

Diện tích của mặt bàn bằng 3 150 cm², diện tích của cái khăn trải bàn kém diện tích mặt bàn 2 356 cm². Tổng diện tích của mặt bàn và cái khăn trải bàn đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Diện tích của cái khăn trải bàn là:

3 150 – 2 356 = 794 (cm²)

Tổng diện tích của mặt bàn và cái khăn trải bàn đó là:

3 150 + 794 = 3 944 (cm²)

Đáp số: 3 944 cm²


Câu 5:

Kết quả của phép tính 3 254 cm² − 1 322 cm² là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 3 254 – 1 322 = 1 932

Nên 3 254cm² − 1 322cm² = 1 932 cm²


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận