Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 6: So sánh các số trong phạm vi 100 000 (Phần 2) có đáp án

  • 173 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số lớn nhất có năm chữ số là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số lớn nhất có năm chữ số là 99 999.


Câu 2:

Quãng đường An đi được dài 34 500 cm và quãng đường Mai đi được dài 400m. Quãng đường của An hay Mai đi được dài hơn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đổi 400m = 40 000cm

Vì 40 000cm > 34 500cm nên quãng đường Mai đi được dài hơn quãng đường An đi được.


Câu 3:

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 64 925 ... 3 823

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 64 925 là số có 5 chữ số; số 3 823 là số có 4 chữ số.

Vậy 64 925 > 3 823


Câu 4:

Số lớn nhất trong các số: 22 574, 22 636, 22 357, 22 965.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các số đã cho đều có 5 chữ số, đều có chữ số hàng chục nghìn bằng 2, chữ số hàng nghìn bằng 2.

Vì 3 < 5 < 6 < 9 nên 22 357 < 22 574 < 22 636 < 22 965.

Vậy số lớn nhất trong các số là: 22 965.


Câu 5:

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 25 000 + 10 000 ... 30 000 – 1 000

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Em tính nhẩm:

25 nghìn + 10 nghìn = 35 nghìn

Vậy 25 000 + 10 000 = 35 000

30 nghìn – 1 nghìn = 29 nghìn

Vậy 30 000 – 1 000 = 29 000

Vì 35 000 > 29 000 nên 25 000 + 10 000 > 30 000 – 1 000


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận