Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 24. Nhân với số có một chữ số (có nhớ) có đáp án

  • 214 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 1 126 × 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D


Kết quả của phép tính 1 126 x 3 là: A. 3 268 B. 3 278 C. 3 368 D. 3 378 (ảnh 1)

+ 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1

+ 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7

+ 3 nhân 1 bằng 3, viết 3

+ 3 nhân 1 bằng 3, viết 3

Vậy 1 126 × 3 = 3 378


Câu 2:

Điền số còn thiếu vào ô trống:

28 252

×

2

=

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Điền số còn thiếu vào ô trống: 28 252 x 2 = ? A. 46 404 B. 56 504 (ảnh 1)

+ 2 nhân 2 bằng 4, viết 4

+ 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1

+ 2 nhân 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5

+ 2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1

+ 2 nhân 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5

Vậy 28 252 × 2 = 56 504


Câu 3:

Điền số còn thiếu vào ô trống

Thừa số

1 008

Thừa số

4

Tích

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A


Điền số còn thiếu vào ô trống thừa số 1 008 Thừa số 4 Tích ? A. 4 032 B. 40 032 (ảnh 1)

+ 4 nhân 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3

+ 4 nhân 0 bằng 0, thêm 3 bằng 3, viết 3

+ 4 nhân 0 bằng 0, viết 0

+ 4 nhân 1 bằng 4, viết 4

Vậy 1 008 × 4 = 4 032


Câu 4:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 36 000

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 36 000 12 000 x 4 5 000 x 7 11 000 x 3 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Em thực hiện tính nhẩm:

12 000 × 4 = 48 000

5 000 × 7 = 35 000

11 000 × 3 = 33 000

6 000 × 6 = 36 000

Vậy phép tính 6 000 × 6 có kết quả bằng 36 000


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống A. 2 668; 2 982 B. 2 668; 2 992 C. 3 668; 3 992 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 1 834 gấp lên 2 lần, ta được số:

1 834 × 2 = 3 668

Số 3 668 thêm 324 đơn vị, ta được số:

3 668 + 324 = 3 992

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là: 3 668; 3992

Quy trình thực hiện phép tính

 

 

 Điền số thích hợp vào ô trống A. 2 668; 2 982 B. 2 668; 2 992 C. 3 668; 3 992 (ảnh 2)

+ 2 nhân 4 bằng 8, viết 8

+ 2 nhân 3 bằng 6, viết 6

+ 2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1

+ 2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3

Vậy 1 834 × 2 = 3 668

 Điền số thích hợp vào ô trống A. 2 668; 2 982 B. 2 668; 2 992 C. 3 668; 3 992 (ảnh 3)

+ 8 cộng 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1

+ 6 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9

+ 6 cộng 3 bằng 9, viết 9

+ 3 cộng 0 bằng 3, viết 3

Vậy 3 668 + 324 = 3 992


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận