Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 32. Tìm thành phần chưa biết của phép tính có đáp án

  • 748 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số còn thiếu vào ô trống để hoàn thành phép tính

Điền số còn thiếu vào ô trống để hoàn thành phép tính 2 000 + ô trống = 4 200 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm một số hạng ta thấy tổng trừ đi số hạng kia

Vậy số cần tìm là: 4200 – 2000 = 2200


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

Số hạng

?

Số hạng

75

Tổng

100

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số cần tìm là: 100 – 75 = 25

Vậy ta cần điền số 25 vào ô trống


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống 538 - ô trống = 124 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Số cần tìm là:

538 – 124 = 414

Vậy ta cần điền số 414 vào ô trống


Câu 4:

Cửa hàng có một số mét vải. Sau khi bán đi 32 mét vải thì cửa hàng còn lại 56 mét vải. Hỏi ban đầu cửa hàng có bao nhiêu mét vải?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ban đầu cửa hàng có số mét vải là;

32 + 56 = 88 (mét)

Đáp số: 88 mét vải


Câu 5:

Điền số còn thiếu vào ô trống

Số bị trừ

20 000

Số trừ

?

Hiệu

15 000

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số cần tìm là:

20 000 – 15 000 = 5 000


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận