Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 42. Em ôn lại những gì đã học có đáp án

  • 211 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính: 12 419 + 42 645 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

 

Kết quả của phép tính: 12 419 + 42 645 là: A. 55 064 B. 54 054 C. 55 054 D. 54 064 (ảnh 1)

+ 9 cộng 5 bằng 14, viết 4 nhớ 1

+ 1 cộng 4 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6

+ 4 cộng 6 bằng 10, viết 0 nhớ 1

+ 2 cộng 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5

+ 1 cộng 4 bằng 5, viết 5

Vậy 12 419 + 42 645 = 55 064


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

78 932

-

?

=

18 710

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B 

 

Điền số thích hợp vào ô trống 78 932 - ? = 18 710 a. 58 212 (ảnh 1)

+ 2 trừ 0 bằng 2, viết 2

+ 3 trừ 1 bằng 2, viết 2

+ 9 trừ 7 bằng 2, viết 2

+ 8 trừ 8 bằng 0, viết 0

+ 7 trừ 1 bằng 6, viết 6

Vậy 78 932 – 18 710 = 60 222


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

Số bị chia

?

Số chia

3

Thương

2 124

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia

Số cần tìm là:

2 124 × 3 = 6 372

Vậy ta cần điền vào ô trống số 6 372

 

Điền số thích hợp vào ô trống Số bị chia ? Số chia 3 Thương 2 124 (ảnh 1)

+ 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1

+ 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7

+ 3 nhân 1 bằng 3, viết 3

+ 3 nhân 2 bằng 6, viết 6

Vậy 2 124 × 3 = 6 372

 


Câu 4:

Giá trị của biểu thức 53 618 – 15 268 : 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

53 618 – 15 268 : 2

= 53 618 – 7 634

= 45 984


Câu 5:

Phép chia 28 375 : 2 có số dư là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

 

Đáp án đúng là: D 53 618 – 15 268 : 2  = 53 618 – 7 634  = 45 984 (ảnh 1)

+ 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

+ Hạ 8, 8 chia 2 được 4, viết 4

4 nhân 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0

+ Hạ 3, 3 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1

+ Hạ 7, 17 chia 2 được 8, viết 8

2 nhân 8 bằng 16, 17 trừ 16 bằng 1

+ Hạ 5, 15 chia 2 được 7, viết 7

7 nhân 2 bằng 14, 15 trừ 14 bằng 1

Vậy 28 375 : 2 = 14187 (dư 1)

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận