Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 45. Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) có đáp án

  • 227 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 520 + 4 236 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Kết quả của phép tính 520 + 4 236 là: A. 9 436 B. 4 756 C. 4 656 D. 4 746 (ảnh 1)

+ 6 cộng 0 bằng 6, viết 6

+ 3 cộng 2 bằng 5, viết 5

+ 2 cộng 5 bằng 7, viết 7

+ 4 cộng 0 bằng 4, viết 4

Vậy 520 + 4 236 = 4 756


Câu 2:

Kết quả của phép tính 54 927 – 4 356 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C


Kết quả của phép tính 54 927 – 4 356 là A. 50 581 B. 50 671 C. 50 571 D. 50 681 (ảnh 1)

+ 7 trừ 6 được 1, viết 1

+ 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1

+ 9 trừ 3 bằng 6, 6 trừ 1 bằng 5, viết 5

+ 4 trừ 4 bằng 0, viết 0

+ 5 trừ 0 bằng 5, viết 5

Vậy 54 927 – 4 356 = 50 571


Câu 3:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 20 000

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta thực hiện tính nhẩm

80 nghìn : 4 = 20 nghìn

Vậy 80 000 : 4 = 20 000

Vậy phép tính 80 000 : 4 có kết quả bằng 20 000


Câu 4:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất

1 208 × 4

12 600 : 9

2 240 × 2

7 288 : 4

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất 1 208 x 4 12 600 : 9 2 400 x 2 (ảnh 1)

So sánh các số: 4 832; 1 400; 4 480; 1 822

Ta thấy: 1 400 < 1 822 < 4 480 < 4 832.

Vậy phép tính 12 600 : 9 có kết quả bé nhất trong 4 phép tính đã cho


Câu 5:

Giá trị của biểu thức (100 000 – 20 000) × 0 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lưu ý: Với những biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước

Ta có: (100 000 – 20 000) × 0 = 80 000 × 0 = 0

Vậy giá trị của biểu thức (100 000 – 20 000) × 0 là 0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận