Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 48. Ôn tập chung có đáp án

  • 313 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số gồm 5 chục nghìn, 3 nghìn, 2 trăm, 0 chục, 6 đơn vị viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số gồm 5 chục nghìn, 3 nghìn, 2 trăm, 0 chục, 6 đơn vị viết là 53 206


Câu 2:

Số lớn nhất trong các số: 20 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 20 467 có chữ số hàng chục nghìn là 2

Số 32 508 có chữ số hàng chục nghìn là 3

Số 11 403 và số 15 927 có chữ số hàng chục nghìn là 1

Do 1 < 2 < 3 nên trong 4 số đã cho, số lớn nhất là 32 508


Câu 3:

Trong các phép tính đã cho dưới đây, phép tính nào có kết quả bé nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

11 208 + 13 256 = 24 464

55 241 – 31 305 = 23 936

2 408 × 3 = 7 224

15 280 : 5 = 3 056

Do 3 056 < 7 224 < 23 936 < 24 464

Phép tính có kết quả nhỏ nhất là: 15 280 : 5


Câu 4:

Bình A chứa 30 lít dầu. Lượng dầu ở bình B bằng lượng dầu Bình A giảm đi 3 lần. Hỏi cả hai bình có bao nhiêu lít dầu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Lượng dầu ở bình B là:

30 : 3 = 10 (lít)

Lượng dầu ở cả hai bình là:

30 + 10 = 40 (lít)

Đáp số: 40 lít dầu


Câu 5:

Cân nặng của túi gạo tẻ là:

Cân nặng của túi gạo tẻ là: A. 1 kg B. 4 kg C. 5 kg D. 6 kg (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cân nặng của túi gạo tẻ là:

1 kg + 5 kg = 6 kg

Đáp số: 6 kg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận