Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 5. Các số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) có đáp án

  • 191 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống A. 3 B. 30 C. 300 D. 3 000 (ảnh 1)

Hàng

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

3

?

1

6

4

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chữ số hàng nghìn là chữ số 3


Câu 2:

Số nào dưới đây gồm 3 chục nghìn, 3 nghìn, 1 trăm, 6 chục, 4 đơn vị

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 33 164 gồm 3 chục nghìn, 3 nghìn, 1 trăm, 6 chục, 4 đơn vị.


Câu 4:

Điền vào ô trống

Hàng

Viết số

Đọc số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

5

2

1

6

9

52 169

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 52 169 đọc là Năm mươi hai nghìn một trăm sáu mươi chín


Câu 5:

Số nào dưới đây gồm 5 chục nghìn, 4 nghìn, 3 trăm, 9 chục, 2 đơn vị

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

54 392 gồm 5 chục nghìn, 4 nghìn, 3 trăm, 9 chục, 2 đơn vị


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận