Trắc nghiệm Toán lớp 3 CDBài 47. Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất có đáp án

  • 223 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quan sát biểu đồ tranh sau:

Quan sát biểu đồ tranh sau: Năm 2019 điện máy A bán được bao nhiêu chiếc Tivi? (ảnh 1)

Năm 2019 điện máy A bán được bao nhiêu chiếc Tivi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quan sát biểu đồ tranh ta thấy

- Năm 2019 điện máy A bán được 500 × 4 = 2 000 (chiếc Tivi)


Câu 2:

Cho bảng số liệu sau (Dùng để trả lời các câu hỏi từ Câu 2 đến Câu 6)

Môn

Cầu Lông

Bơi Lội

Số học sinh tham gia

20

15

35

Quan sát bảng số liệu và cho biết số lượng học sinh tham gia học Võ là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Bảng số liệu gồm 2 hàng: Hàng 1 là các môn thể thao, hàng 2 là số lượng học sinh tham gia tương ứng với môn thể thao đó

Quan sát bảng số liệu, ta thấy: Số học sinh tham gia học Võ là 35 học sinh


Câu 3:

Quan sát bảng số liệu và cho biết số lượng học sinh tham gia học Cầu lông là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bảng số liệu gồm 2 hàng: Hàng 1 là các môn thể thao, hàng 2 là số lượng học sinh tham gia tương ứng với môn thể thao đó

Quan sát bảng số liệu, ta thấy: Số học sinh tham gia học Cầu lông là 20 học sinh


Câu 4:

Quan sát bảng số liệu và cho biết số lượng học sinh tham gia học Bơi lội là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Bảng số liệu gồm 2 hàng: Hàng 1 là các môn thể thao, hàng 2 là số lượng học sinh tham gia tương ứng với môn thể thao đó

Quan sát bảng số liệu, ta thấy: Số học sinh tham gia học Bơi lội là 15 học sinh


Câu 5:

Quan sát bảng số liệu và cho biết môn thể thao nào có nhiều học sinh tham gia nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Từ bảng số liệu ta thấy:

- Số học sinh tham gia học Cầu lông là 20 học sinh

- Số học sinh tham gia học Bơi lội là 15 học sinh

- Số học sinh tham gia học Võ là 35 học sinh

Vì 35 > 20 > 15

Vậy Môn Võ có nhiều học sinh tham gia nhất


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận