Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Phân tích bài thơ Mây và sóng có đáp án

  • 131 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bài thơ Mây và sóng được viết bằng ngôn ngữ nào?

Xem đáp án

Mây và sóng được viết bằng tiếng Ben-gan

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Bài thơ Mây và sóng được viết theo thể thơ nào?

Xem đáp án

Bài thơ thuộc thể thơ tự do

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Bài thơ Mây và sóng được in trong tập thơ nào?

Xem đáp án

Bài thơ được viết bằng tiếng Ben-gan, in trong tập thơ Si-su (Trẻ thơ)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Bài thơ xuất bản lần đầu năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Bài thơ được viết bằng tiếng Ben-gan, in trọng tập thơ Si-su (Trẻ thơ), xuất bản năm 1909 và được Ta-go dịch ra tiếng Anh, in trọng tập Trăng non xuất bản năm 1915

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Trong bài thơ, em bé trò chuyện với những ai?

Xem đáp án

Bài thơ là cuộc trò chuyện của em bé với mây, sóng và mẹ

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận